Om te downloaden Reglement terrein Vaste Wal tijdens de kaagcup 2019-5-23 in PDF

KAMPEERREGELS VOOR HET BOTERHUISEILAND TIJDENS DE KAAGCUP

2019

Kampeerterrein “VASTE WAL”

Versie 23 mei 2019

 

 1. Algemeen.
  1. Tijdens het Kaagcup weekend (donderdag – zondag) is er namens het bestuur van het zeeverkenners centrum een serviceteam actief.
  2. Dit team ziet toe, onverminderd de verantwoordelijkheid van stafleden voor het gedrag van leden van hun groep, op een goed gebruik van het centrum en is bevoegd alle maatregelen te nemen in dit belang en kan daarbij in het uiterste geval per direct personen of groepen de toegang tot het centrum ontzeggen
 2. Aankomst en melden,
  1. Elke groep dient zich direct na aankomst te melden bij het servicepunt, daar is altijd iemand aanwezig, het servicepunt is de voortent van de caravan die aan het begin van de kampeer/ parkeerplaats staat, links naast de ingang.
  2. Elke groep ontvangt na aanmelding een overzicht van de kampeerplaats, een advies voor het afmeren van de vletten en een exemplaar van de kampeerregels.
  3. Het spreekt voor zich dat jullie het terrein schoon achterlaten, hierna moet het kleinvee weer veilig het terrein kunnen gebruiken.
 3. Kamperen.
  1. Kampeerders hebben toegang tot het terrein vanaf donderdag 11.00 uur. Het is niet toegestaan eerder personen en/of goederen op het weiland te stallen. Ook is het niet toegestaan na 22.00 uur een kampterrein op te bouwen.
  2. Elke groep krijgt een terrein aangewezen aan de hand van het aantal opgegeven personen met een maximum van 7 kampeerders per ingeschreven boot. Men wordt verzocht het opzetten van grote tenten tot een minimum te beperken. Ook dient er een groepsvlag of bord bij de tenten te hangen zodat het duidelijk is welke groep er staat.
 4. Afmeren van boten.
  1. Afmeren kan je haaks op de wal of aan de tijdelijke aanlegsteigers.
  2. Volg de aanwijzingen van de toezichthouders op, die ervoor zorgen dat iedereen een plekje vindt.
  3. De boxen aan de vaste wal zijn niet van ons en worden ook niet door ons gehuurd. Ze mogen dus ook niet gebruikt worden om af te meren.
  4. Houdt er rekening mee dat tussen het kampeerterrein en de aanlegsteigers een weg, de Zijldijk, loopt die altijd vrij moet blijven.
 5. Spelregels voor het gedrag op het kampeerterrein.
  1. Elke kampeerder dient overlast aan anderen te voorkomen
  2. Het kampeerterrein is normaal in gebruik als eiland voor kleine vee. Het maken van gaten, op welke wijze dan ook, is niet toegestaan vanwege het gevaar dat het vee loopt bij oneffenheden op het weiland.
  3. Kampvuren, BBQ, industriebranders en andere vormen van open vuur zijn met het oog op de veiligheid helaas niet toegestaan.
  4. Voor de nodige rust op het weiland geldt: Vanaf 22.30 geen spelactiviteiten, vanaf 23.00 geen mechanische elektronische geluidsbronnen (rust) vanaf 23.30 stilte op het terrein en geen geluiden die dragen tot buiten de grenzen van het eigen terrein en geen onnodige loopbewegingen.
  5. Geen aggregaten. Dit om olie en brandstof verontreiniging van het terrein te voorkomen.
 6. Parkeren.
  1. Op het kampeerterrein is beperkte parkeergelegenheid aanwezig.
  2. Verder kan je jouw auto op de daarvoor bestemde plekken langs de weg parkeren of in het weiland (tenzij het te drassig is) maar niet in de berm.
  3. De politie voert in het belang van de veiligheid een streng handhavingsregiem.
  4. Parkeren voor het huis van de molenaar is niet toegestaan.
 7. Drinkwater.
  1. Op het kampeerterrein is een tappunt aanwezig voor drinkwater. Ook bij de molen zijn waterkranen.
  2. Het aftappunt op het terrein en de waterkranen bij de molen zijn uitsluitend bedoeld voor het vullen van waterzakken, jerrycans en dergelijke.
  3. Het gebruik van deze plaatsen als wasplaats en/ of afwasplaats is niet toegestaan.
  4. Ook het vullen van voorraadtanks van wachtschepen via deze kranen is niet toegestaan. Daarvoor is, na overleg met het bestuur, een andere voorziening aanwezig.
 8. Afval
  1. Afval dient te worden gedeponeerd in de afvalcontainers aan het begin van het terrein
  2. Uit oogpunt van hygiëne brengt het afval dagelijks naar de afvalcontainer.
  3. Grofvuil (zoals banken en dergelijke} dient mee naar huis genomen te worden.
 9. Brandblussers
  1. Per ingeschreven groepsonderdeel of kookgelegenheid dienen er tenminste twee goedgekeurde brandblussers van minimaal 4 kg aanwezig te zijn.
  2. Ook dienen de gastoestellen, slangen en drukregelaars goed onderhouden en goed gekeurd te zijn.
 10. Gebruik van alcohol en middelen.
  1. Het kampeerterrein is tijdens de Kaagcup een scoutingterrein voor jeugdactiviteiten. Hierdoor zijn er beperkingen op het gebruiken en voorhanden hebben van alcohol.
  2. Alcoholische dranken mogen uitsluitend genuttigd worden bij de eigen tent.
  3. Verstrekking en gebruik is daarnaast alleen toegestaan aan en door personen van 18 jaar en ouder.
  4. Voorraden moeten niet zichtbaar worden opgeslagen.
  5. Biertapinstallaties voor vaten met een grotere inhoud dan 5 liter zijn niet toegestaan.
  6. Overtreding van de alcoholregels kan leiden tot verwijderen van de hele groep van het terrein.
 11. Toiletten
  1. Op het terrein zijn chemische toiletunits aanwezig.
  2. Gebruik deze alleen voor het doel waarvoor ze gemaakt zijn, het zijn geen afvoerpuntjes.
  3. Men wordt bij toerbeurt aangewezen om deze toiletten schoon te maken.