Om te downloaden: Reglement voor Vaste Gebruikers 2021 in PDF
 

Reglement vaste gebruikers Zeeverkennerscentrum Kagerplassen

2021v2

Algemeen

Bereikbaarheid bestuur/ beheerder
Heb je ons nodig? ALLE communicatie gaat via Ingrid. Mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen naar het centrale nummer 085-4000121

Coronavirus.
Tijdens de corona crisis is een apart protocol van kracht dat een aanvulling is op dit regelement en altijd boven dit regelement gaat.
 
Vaste gebruikers

 1. Vaste gebruikers zijn scoutinggroepen zoals die zijn opgegeven op het aanmeldingsformulier in SOL.
 2. Er zijn twee soorten Vaste gebruikers: Vaste gebruikers met ligplaats en kampeervergunning en Vaste gebruikers met alleen een kampeervergunning (bundelkamperen).
 3. Er wordt verder onderscheid gemaakt tussen speltakken die regelmatig het eiland gebruiken om een weekend te houden dan wel te zeilen en speltakken die incidenteel van het eiland gebruik maken.
 4. De speltakken die niet als regelmatige gebruiker wordt aangemerkt dienen wel een waterwerk speltak te zijn.
 5. Voor de vaste gebruikers met ligplaats en kampeervergunning geldt dat deze vergunning ook geldt voor die speltakken die onder de punten c. en d. zijn benoemd. Echter het aantal gehuurde ligplaatsen dient wel in verhouding te staan met het aantal waterwerkleden van die groep, dit ter beroordeling van het bestuur.
 6. Voor de Vaste gebruikers zonder ligplaats geld dat alleen de speltakken die regelmatig op het eiland kamperen als vaste gebruiker worden aangezien. Voor gebruik van het eiland door andere speltakken van deze groepen is dat alleen tegen betaling van het geldende tarief.  
 7. Aan beide categorien vaste gebruikers worden doorlopende kampeervergunningen afgegeven welke uitsluitend voor maximaal 3 nachten in het weekend geldig zijn. Voor elk ander verblijf dient men een vergunning aan te vragen en is men het geldende tarief verschuldigd ook al valt het weekend binnen het totale verblijf.
 8. Voor vaste gebruikers geeft de doorlopende kampeervergunning recht voor 7 personen per box/ ligplaats recht op gratis overnachting uitsluitend tijdens een weekend, met inachtneming van bovenstaand punt g. Voor een wachtschip ligplaats bedraagt dit aantal 25 personen.
 9. Bij de Kaagcup geldt het maximumaantal overnachtingen van 3 per weekend niet voor de beide categorien vaste gebruikers.

Toegang

 1. Toegang tot het zeeverkennerscentrum hebben leden van een speltak die vaste gebruiker/ regelmatig gebruiker zijn. Uitsluitend aan deze leden van een groep is het toegestaan om in weekenden, zonder voorafgaande toestemming te overnachten op het eiland. Voor speltakken met leden onder de 18 jaar dient te allen tijde een, door het groepsbestuur van de betreffende groep, erkende, leidinggevende aanwezig te zijn.
 2. Alle activiteiten die niet onder het voorgaande punt vallen moeten via SOL worden aangevraagd
 3. Overige leden van groepen met vaste gebruikers kunnen alleen dagactiviteiten bijwonen en of overnachten op het eiland na voorafgaande toestemming van ofwel de secretaris of de beheerder. Bij onvoorziene omstandigheden kan, als de beheerder niet aanwezig is, een ander bestuurslid toestemming geven.
 4. Dit soort dagactiviteiten of overnachtingen zijn voor de Vaste gebruikers met ligplaats en die voldoen aan de regels kosteloos.
 5. Om misverstanden te voorkomen wordt uitdrukkelijk gesteld dat ook groepsactiviteiten, ouderdagen en/of weekenden en admiralitietsactiviteiten onder deze regeling vallen.
 6. Voor het houden van groepsactiviteiten en of admiraliteitsactiviteiten is voorafgaande inschrijving onder opgave van doel en aantal leden vereist. Opgave dient te geschieden via SOL op dezelfde wijze als voor een zomerkamp, weekend of daggebruik.

Aansprakelijkheid

Het bestuur dan wel leden van het bestuur van de Stichting Zeeverkennerscentrum Kagerplassen

kan/ kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel en/ of zaakschade, in welke vorm dan ook, samenhangend met het gebruik van eiland, molen of molenerf.

Seizoen

Het innemen van ligplaatsen is toegestaan van 1 maart tot en met 31 oktober.

Kamperen/ overnachten is toegestaan van 1 april tot en met 31 oktober. Het innemen van een ligplaats buiten genoemde periode behoeft apart aangevraagde schriftelijke goedkeuring van het bestuur.

Verantwoordelijkeheid

De in de jaarlijkse opgave vermelde leider(s)/leidster(s) wordt(en) verantwoordelijk gehouden voor de gedragingen van de leden van die speltak. Elke gebruiker dient erop toe te zien anderen geen overlast te bezorgen en de aanwezige materialen, opstallen, bossages en sloten te ontzien. Elke gebruiker zorgt voor de nodige rust in het bijzonder van 23.00 tot 7.00 uur.

Herkenbaarheid

Onder normale omstandigheden dienen gebruikers van het eiland/ molenerf herkenbaar te zijn als lid van Scouting Nederland.

Honden

Honden worden in beginsel niet toegelaten. In bijzondere gevallen kan door het bestuur schriftelijke ontheffing worden verleend.

Overzetvletje

Met het oog op de bereikbaarheid van het eiland is een overzetvletje beschikbaar. Met dit vletje moet via de kortste weg worden gevaren vanaf de molengang aan de Zijldijk naar de aanlegplaats aan het eiland. Het vletje mag uitsluitend worden gebruikt voor het overzetten van personen en mag nimmer onbeheerd aan het eiland worden achtergelaten. Het vletje dient na gebruik goed in de molengang te worden afgemeerd, gedurende het weekend aan de buitenzijde, gedurende de week aan de binnenzijde van de brug.

Assistentie

Groepen kunnen worden gehouden assistentie te verlenen bij voorkomende werkzaamheden met betrekking tot onderhoud en behoud van eiland en/ of molen.

Parkeren

Iedereen dient zijn of haar auto te parkeren op de daarvoor bestemde plekken en niet in de berm. Iedere groep dient dit te melden aan de ouders die hun kinderen komen halen. Parkeren voor het huis van de molenaar is niet toegestaan. Bij grote groepsactiviteiten of admiraliteitsactiviteiten, dient er door de organiserende groep een verkeersregelaar aan de weg gezet te worden. Deze zorgt ervoor dat de leden in/uit stappen en de auto gelijk weer wegrijdt.  (kiss and ride zone) Dit alles voor de veiligheid en om verkeersopstoppingen te voorkomen.

Ligplaatsen/boten

Afmeren
Lelievlet 04

Boten, voorzien van voldoende sterke landvasten (twee achteruit en twee vooruit zoals op de tekening), dienen te worden afgemeerd in de aangegeven ligplaatsen. Uiteinden van landvasten dienen verwijderd/ opgebonden te worden, zodat zij grasmaaiactiviteiten niet belemmeren.

Aanzien boten

De afgemeerde boot/ boten dienen dusdanig van aanzien te zijn dat anderen daar geen aanstoot aan kunnen nemen. Masten van boten staan overeind. En op de spiegel van de boot dient een groepssticker te zitten

Aanlegplaats overzetvletje

Het is niet toegestaan af te meren op de aanlegplaats bestemd voor het overzetvletje.

T-steiger

De buitenzijde van de T-steiger mag worden gebruikt voor het op- en aftuigen en ook om korte tijd af te meren. Bij afmeren is het gebruik van stootwillen, een landvast voor en een landvast achter verplicht.

Veranderingen aan ligplaatsen

Veranderingen of aanpassingen van de bestaande ligplaatsen en steigerwerken is alleen toegestaan na overleg met en met instemming van het bestuur. Onderhoud en het in veilige staat houden van “kleine” steigers tussen ligplaatsen is een verantwoordelijkheid van de gebruikers van de belendende ligplaatsen.

Terreinen/kamperen

Kamperen, kampeerplaats

Bezitters van een doorlopende kampeervergunning kunnen geen recht doen gelden op een vaste kampeerplaats. In voorkomende gevallen kunnen delen van het terrein aan gastgroepen beschikbaar worden gesteld dan wel voor een andere bestemming worden benut. De strook voor de boten wordt in principe vrijgehouden voor de vaste gebruikers.

Kamperen, gebruik achter terrein

Wilt U op een weekend of anderszins gebruik maken van het achter terrein overtuig U dan of het terrein vrij is.

Kamperen, weekends niet vaste gebruikers

Alleen de groepsonderdelen die als vaste gebruiker zijn toegelaten en over een doorlopende kampeervergunning beschikken kunnen uitsluitend in de weekends vrij van het eiland gebruik maken. Voor elk ander gebruik dient vooraf met het bestuur overleg te zijn geweest. (Zie ook artikel toegang)

Toiletten

De aanwezige toiletvoorzieningen dienen door de gebruiker op de juiste wijze te worden benut. Na gebruik dienen zij voldoende te worden doorgespoeld en schoon te worden achtergelaten.

Schoonmaken geschiedt door de groepen bij toerbeurt, er wordt onderling afgesproken met de aanwezige groepen wie de toiletten schoonmaakt. In de zomerkampperiode verzorgen de gastgroepen, in overleg met de beheerder, het schoonmaken. Bij de toiletten is verlichting aanwezig.

Elektra
31755

Op aanvraag is in beperkte mate elektriciteit beschikbaar. De spanning is 230 Volt en de maximale capaciteit is 4 Ampère, dat is ± 900 Watt per kampeerterrein.
In het toiletgebouw vindt men een aansluitpunt en verder staan er aansluitpunten in de bosschages tegenover de grote steiger van de wachtschepen, tegenover de T-steiger en bij het watermolentje. Dat zijn de bekende blauwe camping en jachthaven wandcontactdozen waarvoor een blauwe CEE-form steker nodig is, (CEE-form 16A-6h/200-250 V 2p + ¥). De kabel naar de eigen tenten dient zelf te worden meegebracht. De kabel moet zijn van het type QWPK, NWPK. of Har 07. Een andere kabel is niet toegestaan. Vanaf de CEE-form contactdoos tot de eigen tent mogen geen andere stekers gebruikt worden dan van het type CEE-form met het opschrift IP44 (spatwaterdicht) of hoger. Reservering via de kampeeraanvraag is gewenst. Bij het gebruiken van ondeugdelijk of onveilig aansluitmateriaal zal onmiddellijk tot afsluiting worden overgegaan. Het gebruik van verloopstekkers is niet toegestaan.

Drinkwater

De drinkwaterkranen naast het toiletgebouw zijn uitsluitend bedoeld voor het vullen van waterzakken, jerrycans en dergelijk. De wasbakken naast het toiletgebouw zijn bedoeld als was en/of afwasplaats. Het vullen van voorraadtanks van wachtschepen via deze kranen is niet toegestaan. Voor dit doel is een aparte voorziening in het toiletgebouw aanwezig. Het water is gewoon drinkwater waarvan de kwaliteit regelmatig gecontroleerd wordt.

Riemenkisten

De groepen die in het bezit zijn van een riemenkist dienen deze goed te onderhouden. De maximale afmetingen van een riemenkist mogen zijn 1.00 hoog, 1.20 breed, 4.90 lang

Graven/betreden

Het is niet toegestaan in het terrein te graven, de aanwezige bosschages te betreden of hierin te hakken dan wel terrein en sloten anderszins aan te tasten. Het afgezette terrein rondom de windmolen mag niet worden betreden.

Vlaggenmast

De aanwezige mast kan worden gebruikt voor het hijsen van groepsvlaggen – niet meer dan één per lijn. De meeste noordelijke ra-lijn is gereserveerd voor de eilandvlag en de meest zuidelijke voor de provincievlag. De nationale vlag wordt aan de gaffel gevoerd.

Slaan van palen

Het is niet toegestaan palen o.i.d. te slaan in het achter terrein in door piketten met gekleurde koppen gemarkeerde stroken (i.v.m.  het daar aanwezige drainage-stelsel)

Brandblussers

Per kookgelegenheid dient er tenminste een brandblusser aanwezig te zijn. Goedgekeurd en minimaal 4 kg. Ook dienen de gastoestellen, slangen en drukregelaars goed onderhouden en gekeurd te zijn.

Alcohol

Gezien de aard van het zeeverkennerscentrum: een scoutingterrein voor jeugdactiviteiten, zijn er restricties op het gebruiken en voorhanden hebben van alcohol. Alcoholische dranken mogen uitsluitend genuttigd worden in of direct voor de eigen tent. Verstrekking en gebruik is daarnaast alleen toegestaan aan en door personen van 18 jaar en ouder. Voorraden moeten niet zichtbaar worden opgeslagen. Biertapinstallaties voor vaten met een grotere inhoud dan 10 liter zijn niet toegestaan. Overtreding van de alcoholregels kan leiden tot verwijderen van de hele groep van het terrein.

Milieu

Afval

Afval mag niet op het eiland worden achtergelaten, maar dient te worden gedeponeerd in de containers aan de vaste wal.

Kampvuren

 • Het stoken van grondvuren is niet toegestaan.
 • De aanwezige kampvuurbakken kunnen vrijelijk worden gebruikt mits er een leidinggevende aanwezig is.
 • Hout dient ongeverfd/ onbehandeld te zijn en mag niet uit de bosschages worden gekapt.
 • Het vuur dient klein gehouden te worden zodat er geen schade aan de grasmat ontstaat.
 • Houdt het vuur op ten minste tien meter van de tenten.
 • Er mag niet meer dan voor één avond hout aanwezig zijn.
 • Er mag slechts één kampvuurbak per groep worden gebruikt. Men mag slechts één bak per kampvuur gebruiken, ook al zitten er meer dan één groep rond deze kampvuurbak.
 • Voor noodgevallen dient een emmer gevuld met water in de nabijheid van het kampvuur te staan.
 • Elke groep is verplicht de kampvuurbak na gebruik terug te brengen naar de vaste plaats bij het toiletgebouw.
 • Asresten dienen als afval te worden afgevoerd, hetzij mee naar huis, hetzij in plastic zakken naar de vuilcontainers op de vaste wal.
 • Bij schade aan de grasmat worden de kosten van de reparatie verhaald.

 Onderhoud aan boten

Op en aan het zeeverkennerscentrum is het niet toegestaan onderhoudswerkzaamheden te verrichten die het milieu kunnen belasten. Onderhoudswerkzaamheden als schuren, lassen, slijpen, schilderen en dergelijke dienen op andere plaatsen dan op of aan het eiland te worden gedaan.

Vervuilde vloeistoffen

Vervuilde vloeistoffen zoals daar zijn afgewerkte motorolie/koelvloeistof van motorschepen, inhoud van vuilwatertanks en bilgewater van motorschepen kunnen niet op het zeeverkennerscentrum worden geloosd. Dichtstbijzijnde afgiftepunten zijn in Leiden bij de gemeentehaven en in Kaagdorp bij jachthaven Kaagdorp.

Molen/molenerf

Toegang

Toegang tot de molen hebben leden van de groepen die in de molen een bergplaats toegewezen hebben gekregen. Betreden is toegestaan van 08.00 uur tot 22.00 uur en wel via het pad aan de zuidzijde van de molengang.

Als de molen in werking is gesteld is betreden van het molenerf alleen toegestaan na toestemming van de molenaar.

Brandgevaar

Het is niet toegestaan in de molen te roken of daarin anderszins vuur te hebben, dan wel in de molen brandbare vloeistoffen of gassen te bergen of te bewaren. Ook berging van buitenboordmotoren in de molen is niet toegestaan.

(Brom)fietsen

(Brom)fietsen mogen worden gestald tegen de hekwerken aan de zuidzijde van het molenerf, dus niet op het molenerf of tegen de molen. Ook zijn er geen (brom)fietsen toegestaan op het eiland.

Toezicht

Aanwijzingen

Gebruikers van het eiland, molen en molenerf zijn gehouden aanwijzingen van een terreincommissaris/bestuurslid dan wel de molenaar direct op te volgen.

Reclame

Het voeren van reclamevlaggen en andere reclameobjecten is verboden op het eiland, boten en molenerf.

Verkoop

Het te koop aanbieden van boten en/of goederen is niet toegestaan.

Gebruik boten/ eiland buiten de weekenden

Als groepsleden na een weekend langer willen blijven op het eiland of door de week gebruik willen maken van de boten van hun groep, dient dit vooraf door de leiding van de wacht met de secretaris te worden geregeld.